Ochrana osobních údajů

PODMÍNKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Článok I.

Úvodní ustanovení
Správcem této stránky je společnost B-mat Group, a. s.
Kontaktní údaje správce: B-mat Group, a. s., Křenová 71, 602 00 Brno

Správce zodpovídá za zpracování osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, (dále jen GDPR)
Správce přijal všechna vhodná technická a organizační opatření nezbytná k zabezpečení ochrany osobních údajů.
Správce nezamýšlí předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizace.
„Osobní údaje“ jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Článek II.

Účely zpracování, právní základy zpracování, kategorie subjektů údajů, doba uložení OÚ, příjemci OÚ

Účel zpracování OÚ

Právní základ pro zpracování
článek 6 odst. 1 GDPR
zákon ve znění pozdějších předpisů

Kategorie subjektů údajů

Kategorie OÚ

Doba uložení OÚ

Kategorie příjemců OÚ

vystavení daňového dokladu

článek 6 odst. 1 písmeno c) GDPR
zákon č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty

zákazníci

běžné osobní údaje

podle zákona uvedeného v právním základě

pošta, kurýr

smluvní a předsmluvní vztahy

článek 6 odst. 1 písmeno b) GDPR
zpracování osobních údajů je nevyhnutelní při plnění smlouvy

zákazníci

běžné osobní údaje

lhůta uvedená ve smlouvě

Žádní příjemci

reklamace

článek 6 odst. 1 písmeno c) GDPR
zákon č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele

zákazníci

běžné osobní údaje

podle zákona uvedeného v právním základě

žádní příjemci

zasílání marketingových materiálů

článek 6, odst. 1. písmeno a) GDPR
subjekt údajů vyjádřil souhlas se zpracováním svých osobních údajů alespoň na jeden konkrétní účel

zákazníci

běžné osobní údaje

Dokud zákazník nepožádá o vyřazení z newsletteru

žádní příjemci

identifikace uživatele webové stránky

článek 6, odst. 1. písmeno a) GDPR
subjekt údajů vyjádřil souhlas se zpracováním svých osobních údajů alespoň na jeden konkrétní účel

návštěvníci webové stránky

běžné osobní údaje

maximálně 38 měsíců

Žádní příjemci

přihlášení uživatele do online služeb

článek 6, odst. 1. písmeno a) GDPR
subjekt údajů vyjádřil souhlas se zpracováním svých osobních údajů

návštěvníci webové stránky

běžné osobní údaje

doba trvání registrace

žádní příjemci

Při poskytování osobních údajů, které jsou zákonným nebo smluvním požadavkem, je subjekt údajů povinen poskytnout tyto osobní údaje. Bez poskytnutí osobních údajů není možné vyřízení objednávky.

Článek III

Práva subjektu údajů
Práva subjektu údajů vymezuje kapitola 3 GDPR.
Jde o právo požadovat od správce přístup k osobním údajům týkajících se subjektu údajů, právo na jejich opravu nebo výmaz, omezení zpracování nebo právo vznášet námitky proti zpracování a také právo na přenositelnost údajů.
Máte také právo podat stížnost dozorovému orgánu (Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27,170 00 Praha 7, Tel: +420 234 665 800, E-mail: posta@uoou.cz)
Pokud se osobní údaje zpracovávají na základě písemného souhlasu, subjekt údajů má právo odvolat svůj souhlas kdykoliv. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.
Pro získání informací o ochraně osobních údajů nebo o uplatnění vašich práv jakožto subjektu údajů nás prosím kontaktujte na email: b-mat@b-mat.cz